از دنیای عمودی تا افقی – گذشته، امروز و آینده از راه رسیده ی بازاریابی

بازاریابی هم مانند همه پدیده های پیرامون ما پیوسته در حال تغییر است. تغییر به قدری در ماهیت بازاریابی کلیدی است که خود را در زمان نوشتاری واژه آن نیز نشان می دهد. واژه به صورت حال استمراری نوشته می شود که بر ثابت نبودن و تغییرپذیری ماهیت Market-ing آن تأکید می کند. اگر بازاریابی را یک موجود زنده فرض کنیم که همراه با ما رشد کرده و به مراحل جدیدی قدم گذاشته است، شاید بتوانیم تصویری روشن تر از آن و زندگی اش ترسیم کنیم. بیشتر بخوانید