وقت طلاست: با استراتژی می‌توانیم طلای بیشتری بسازیم

مدیریت زمان هر روز دشوارتر می شود. تغییرات جهان در ماه های گذشته به قدری سریع و غیرقابل پیش بینی بوده که تقریبا برنامه ریزی را غیرممکن کرده است. ما روزانه با حجم زیادی از کارها، مسئولیت ها و محدودیت های زمانی مواجه هستیم که دسترسی به هدف های دور و نزدیک مان را سخت می کند. بیشتر بخوانید